top of page

Privacybeleid Terra Luminosa

Uw vertrouwen in ons is het belangrijkste kapitaal van Terra Luminosa. Terra Luminosa is eigendom van Dhr. Alain Art, Moerhuizestraat 78, 9990 Maldegem, BTW BE0648377001.  Uw privacy komt op de eerste plaats. Deze privacy verklaring is van toepassing op onze websites  https://www.terra-luminosa.com en www.voice-of-the-desert.com

We trachten te allen tijde te handelen in overeenstemming met enerzijds de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en anderzijds de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als GDPR. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Terra Luminosa, alsook de wijze waarop we de persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Websites, het invullen van online formulieren, alsook het contact opnemen als gevolg van de www.terra-luminosa.com impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of e-mail bevestiging (opt-in)) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt:

 • Naam

 • Voornaam

 • Woonadres

 • Bedrijfsadres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (vast/gsm)

 • Bedrijfsnaam

 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)

 • Communicatievoorkeur

 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Terra Luminosa

Terra Luminosa verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de websites. Zo zal Terra Luminosa, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Terra Luminosa toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met Terra Luminosa

 • Bezoek van de Website

 • Het invullen van contact -en andere formulieren

 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)

 • Correspondentie met en uitgaande van Terra Luminosa

De door Terra Luminosa verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt

Gebruik persoonsgegevens

Terra Luminosa kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Terra Luminosa

 • Het leveren van de diensten van Terra Luminosa

 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

 • Statistische doeleinden

 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Terra Luminosa zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Terra Luminosa in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Terra Luminosa uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten 1) wanneer Terra Luminosa hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en 2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

 • Wanneer Terra Luminosa of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke Terra Luminosa heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

 • In alle overige gevallen zal Terra Luminosa uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij 1) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en 2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is 1) door de wet of 2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Terra Luminosa uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met terraluminosa@hotmail.com en aan Terra Luminosa te bezorgen via email of per post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Terra Luminosa mogelijks over u beschikt;

 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’);

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds uw persoonsgegevens updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Terra Luminosa.

Beveiliging persoonsgegevens

Terra Luminosa verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook 2) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Terra Luminosa, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Terra Luminosa in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Update Privacy Verklaring

Terra Luminosa is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Laatste update: 28/01/2019

Andere websites

De websites kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Terra Luminosa verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Terra Luminosa uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contact opnemen

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Terra Luminosa uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 1. Via e-mail: terraluminosa@hotmail.com of

 2. via de post: Terra Luminosa, T.A.V.Dhr.Alain Art, Moerhuizestraat 78, 9990 Maldegem, België

bottom of page