top of page

Betalings- en deelnamevoorwaarden

 

Betalingsvoorwaarden

Voor de meeste workshops wordt een voorschot gevraagd.

Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw voorschot. Het is niet terug betaalbaar.

Mocht u iemand vinden die uw plaats inneemt, dan kan, na goedkeuring van deze vervanging, uw voorschot overdragen worden.

 

Bij afwezigheid op een workshop of sessie, vroegtijdig verlating of afzegging minder dan een week voor aanvangsdatum (workshop), dan ben u het volledige bedrag verschuldigd. Niet vereffende facturen binnen de maand worden verhoogd met rappelkosten (25€), en maandelijks interesten van 10%. 

Het betalen van de saldo dient contant te gebeuren, bij aanvang van de workshop of onmiddellijk na een individuele sessie.

Indien wij een workshop zelf annuleren, dan ontvang u het gestorte bedrag terug.

Alle vermelde prijzen gelden voor particulieren.

Voor bedrijven: het facturatiebedrag is het vermelde bedrag vermeerderd met 21%.

Deelnamevoorwaarden

Indien u medicatie neemt, vraag u desnoods aan uw dokter of dit kan gecombineerd worden met lichaamswerk. U dient ons te informeren van alle mogelijke relevant psychologische en fysieke risico factoren, wetende dat wij lichaamswerk aanbieden met emotioneel effecten. 

Meegedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld door de facilitators.

 

De workshops vervangen geen therapie van welke aard dan ook en we raden u aan de adviezen van de reguliere geneeskunde te blijven volgen.

Bij deelname aan een workshop of sessie neemt u de engagement om de algemene vertrouwelijkheid te respecteren (wie er was en wat er is gebeurd wordt niet aan derden gedeeld).

 

Gewelddadig gedrag naar uzelf toe, naar anderen, of naar het materiaal is niet toegestaan.

Wij verwachten van u dat u tijdig de nodige hulp of ondersteuning vraagt wanneer u in psychologische of fysieke moeilijkheden zou terechtkomen tijdens de aangeboden activiteiten.

 

Wij raden het gebruik van elke stof die uw gewaarwordingen en gedrag kan beïnvloeden te allen tijde af (drugs, alcohol, e.a.…).

Wetende dat de oefeningen worden voorgesteld in de vorm van een uitnodiging en niet van een verplichting, en met progressiviteit zodat u ze kan beoefenen binnen uw fysieke en psychische mogelijkheden met het oog op een dienende effect, neemt u met uw inschrijving de eindverantwoordelijkheid van uw deelname op alle mogelijke vlakken.

Update 31-01-2019: Het gebruik van opnametoestellen (geluid, beeld en/of video) tijdens de workshop is niet toegestaan.

Terra Luminosa is een vennootschap vrijgesteld van BTW

 

Conditions générales de paiement et de participation

Conditions de paiement

Un acompte est demandé pour la plupart des ateliers.

Votre inscription est définitive après réception de votre acompte. Il n'est pas remboursable.

 Si vous trouvez un remplaçant, vous pouvez transférer votre acompte après approbation de ce remplacement.

 

En cas d'absence à un atelier ou à une session, départ anticipé ou annulation moins d'une semaine avant la date de début (atelier), le montant complet du stage vous sera facturé. Les factures non acquittées au cours du mois sont majorées des frais de rappel (25 €) et d’intérêts mensuels de 10%.

Le paiement du solde doit être effectué en espèces, au début de l'atelier ou immédiatement après une séance individuelle.

Si nous annulons un atelier nous-mêmes, vous recevrez le montant viré.

Les prix indiqués sont les montants complets.

Pour les entreprises, le montant facturé est majoré de 21%.

 

Conditions de participation

 

Si vous prenez des médicaments, demandez si nécessaire à votre médecin si cela peut être combiné avec un travail corporel. Vous êtes tenu de nous informer de tous les facteurs de risques psychologiques et physiques possibles, en sachant que nous vous invitons à un travail sur le corps avec des effets émotionnels.

Les informations communiquées sont traitées confidentiellement par les facilitateurs.

 

Les ateliers ne remplacent aucune thérapie et nous vous recommandons de continuer à suivre les conseils de la médecine classique certifiée.

 

En participant à un atelier ou à une session, vous vous engagez à en respecter la confidentialité générale (qui était présent et ce qui s'est passé n'est pas partagé avec des tiers).

 

Un comportement violent envers vous-même, envers les autres ou avec le matériel n'est pas autorisé.

 

Nous attendons de vous que vous demandiez l'aide ou le soutien nécessaire à temps si vous vous éprouvez dans des difficultés psychologiques ou physiques pendant les activités proposées.

 

Nous déconseillons l'utilisation de toute substance susceptible d'influencer vos sensations et votre comportement (drogues, alcool, etc.).

 

Sachant que les pratiques sont proposées sous forme d’invitation et non d’obligation, et avec progressivité afin de vous permettre vous accorder avec vos possibilités physiques et psychologiques, vous reconnaissez par votre inscription de prendre sur tous les plans la responsabilité finale de votre participation.

Update 31-01-2019: L'uitlisation d'appareil d'enregistrement (video, image et/ou son) n'est pas autorisé pendant les ateliers.

Terra Luminosa est une société non assujettie à la TVA.

General conditions of payment and participation

Payment Terms

 

A deposit is required for most workshops.

Your registration is final after receipt of your deposit. It is not refundable.

 If you find a replacement, you can transfer your deposit after approval of this replacement.

 

In case of absence at a workshop or a session, early departure or cancellation less than a week before the start date (workshop), the full amount of the internship will be charged. Invoices not paid within the month are increased by a reminder fee (€ 25) and a monthly interest of 10%.

The saldo must be paid cash at the beginning of the workshop or immediately after an individual session.

If we cancel a workshop, you will receive the amount via bank transfer.

Prices shown are full amounts.

For companies, the invoiced amount is increased by 21%.

 

Conditions of participation

 

If you are taking medication, ask your doctor if it can be combined with body work. You are required to inform us of all possible psychological and physical risk factors, knowing that we invite you to work on the body with emotional effects. The information provided is treated confidentially by the facilitators.

 

The workshops do not replace any therapy and we recommend that you continue to follow the advice of certified traditional medicine.

By participating in a workshop or a session, you agree to respect the general confidentiality (who was present and what happened is not shared with third parties).

Violent behaviour towards yourself, others or equipment is not allowed.

 

We expect you to seek help or support on time if you experience psychological or physical difficulties during the proposed activities.

 

We do not recommend the use of any substance that may affect your feelings and behaviour (drugs, alcohol, etc.).

 

Knowing that the practices are proposed in the form of invitation and not of obligation, and with progressiveness in order to allow your own tempo according with your physical and psychological possibilities, you recognize by your inscription to take on all levels the final responsibility of your participation.

Update  31.01.2019 :The use of recording equipment (sound, image and/or video) is not allowed during the course.


 

bottom of page